Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dentystapoleca.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy DentystaPoleca.pl działający pod adresem www.dentystapoleca.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży artykułów stomatologicznych, medycznych oraz szkoleniowych.

Właścicielem sklepu www.DentystaPoleca.pl jest S+M DENTAL FIRM Zofia Konopnicka, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42, NIP: 527-002-60-87, REGON: 010666790.

Sklep internetowy DentystaPoleca.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep stacjonarny znajdujący się w Warszawie przy ulicy Bocianiej 19 lok 42.

Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:

S+M DENTAL FIRM Zofia Konopnicka, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42,

Konto bankowe Sprzedawcy: Santander 92 1090 1870 0000 0001 3214 5923

3. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej bok@dentystapoleca.pl lub na numer telefonu 22 654 21 45

Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy w godzinach:

poniedziałek 11.00-18.00, wtorek-czwartek 11.00-18.00, piątek 11.00-15.00, sobota 12.00-15.00

W sprawach zwrotów i reklamacji (telefonicznie) należy kontaktować się w godzinach:

poniedziałek-czwartek 11.00-13.00, piątek 11.00-13.00

mailowo: bok@dentystapoleca.pl

4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca – S+M DENTAL FIRM Zofia Konopnicka

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.dentystapoleca.pl

Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu,

Konsument: osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie,

Cena – jednostkowa cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru

Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego,

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Elektroniczny Formularz Reklamacji - elektroniczny formularz udostępniony na stronie służący do składania reklamacji

Elektroniczny Formularz Zwrotów - elektroniczny formularz umożliwiający odstąpienie od umowy sprzedaży

Regulamin - niniejszy regulamin.

Rezerwacja towaru - zamówienia odbierane bezpośrednio w siedzibie firmy, tj, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42 i opłacane w w/w siedzibie - karty płatnicze, gotówka.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

II. OFERTA

1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie.

2. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Produkty są realizowane i wysyłane zgodnie z informacją zawartą na stronie produktu w czasie od chwili złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub od chwili zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty w przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry), z wyłączeniem dni wolnych od pracy, sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy.

3. Niektóre produkty z oferty Sklepu są wystawione do sprzedaży tylko ograniczonej ilości odbiorców (np. Gabinety Stomatologiczne) i wymagane jest potwierdzenie uprawnień do zakupu przez Sklep. Sklep zastrzega sobie anulowanie zamówienia jeżeli Kupujący nie będzie spełniał wymogów formalnych (dokumenty potwierdzające kwalifikacje) stawianych przy zakupie danego towaru.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA, UMOWA SPRZEDAŻY

1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:

a) poprzez stronę internetową Sklepu, 7 dni w tygodniu,24 h na dobę

b) wysyłając e-mail na adres bok@dentystapoleca.pl

Sklep zastrzega sobie prawo do poproszenia o potwierdzenie zamówienia gdy budzi ono jego wątpliwości bądź istnieje podejrzenie,ze złożone zamówienie jest fałszywe. Sklep oczekuje na potwierdzenie przez 2 dni od momentu przesłania prośby o potwierdzenie zamówienia. Po tym okresie zostanie ono anulowane.

2.1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji bądź być poprzedzone wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

2.2. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie zamówienia dokonane zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.

3.Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie:

 • nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów
 • imienia i nazwiska odbiorcy
 • dokładnego adresu dostawy
 • numeru telefonu kontaktowego
 • adresu e-mail Zamawiającego.

Zamawiający zostanie poproszony o potwierdzenie złożenia zamówienia drogą mailową na wskazany przez siebie adres mailowy lub za pomocą sms na podany numer telefonu komórkowego. Sklep oczekuje 2 dni na robocze na potwierdzenia zamówienia. Po tym okresie zamówienie zostanie anulowane.

4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny

b) łącze internetowe;

c) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript

d) włączona obsługa języka JavaScript,

e) włączona obsługa plików Cookies

f) aktywne konto e-mail.

6. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

7. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, czyli otrzymywania informacji o charakterze handlowym ze strony Sprzedawcy. Klient ma dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania

8. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
 • podanie danych wymienionych w pkt. 3 lub logowanie
 • wybór formy dostawy i płatności
 • po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie

Zamówienia obejmujące wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.

a) przedmiot zamówienia,

b) cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)

c) główne cechy świadczenia

d) wybraną formę płatności

e) wybraną formę dostawy

f) termin dostawy

g) całkowity koszt dostawy

h) termin zapłaty

i) dane kontaktowe zamawiającego

j) dane adresowe odbiorcy Towaru

- akceptacja Regulaminu

- zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk »zamawiam z obowiązkiem zapłaty«

W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. Zatwierdzenie etapu »zamawiam i płacę« uniemożliwia modyfikację Zamówienia.

9. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:

 • płatność przy odbiorze
 • przelew bankowy
 • płatności on-line zarejestrowane na stronie (płatności IAI, CashBill)
 • inne formy dopuszczone na stronie

Sklep nie przewiduje częściowego regulowania płatności za zakupione Towary. Czas oczekiwania na płatność regulowaną z góry wynosi 3 dni. Sklep na prośbę Klienta może wydłużyć ten termin. Zamówienie nieopłacone w w/w czasie zostanie przez sklep anulowane.

10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta na przycisk »zamawiam z obowiązkiem zapłaty« .Po zawarciu Umowy sprzedaży lub rezerwacji Klient otrzymuje e-mail od Sklepu z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o:

1) cenie (wraz z podatkiem)

2) głównych cechach świadczenia

3) wybranej formie płatność

4) wybranej formie dostawy

5) terminie dostawy

6) terminie zapłaty

10.1 Przesłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego akceptację poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu przy składaniu zamówienia.

11. Sklep nie realizuje zamówień telefonicznych i SMS.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta w przycisk »potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty« widniejącym w mailu otrzymanym od Sklepu.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

14.W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę zamówienia, informuje on niezwłocznie Klienta o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

15. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia Sprzedający może przedstawić Klientowi propozycję anulowania zamówienia w całości lub części, częściowej realizacji zamówienia, podział realizacji zamówienia ( Klient nie ponosi kosztów dodatkowej dostawy)

16. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienie przez Sprzedawcę, a Kupujący dokonał już płatności za zamówiony towar, Sprzedawca w przypadku anulowania zamówienia zobowiązuje się do zwrotu wpłaty nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto Klienta przelewem bankowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia wpłaty lub braku zwrotu należności z winy Klienta ( Sprzedawca nie posiada wymaganych danych niezbędnych do zwrotu należności)

17. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie, paragonów lub faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – dokumentów korygujących, w tym faktur Vat również kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu. Faktury korygujące Vat wysyłane są tradycyjną pocztą z koniecznością potwierdzenia przez Kupującego dokumentu i odesłania go niezwłocznie na adres sklepu.

18. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie

19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

20. Dostawa towaru odbywa się tylko na terenie Polski.

21 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad.

22 Terminy i dostawy towaru odbywają się w dni robocze.

23 Sklep wyświetla przewidywany czas dostawy, czyli czas w jakim Dostawca, wybrany przez Kupującego, zadeklarował przekazanie towaru Kupującemu po odebraniu go od Sprzedającego

24. W przypadku sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.

IV. REKLAMACJE i ZWROTY TOWARÓW

1. Odstąpienie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta od umowy sprzedaży:

1.1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz od 1 stycznia 2021 Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia liczony jest od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres S+M DENTAL FIRM, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bok@dentystapoleca.pl).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, poniżej w Regulaminie. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może skorzystać z przekazanego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może skorzystać z Elekronicznego Formularza Zwrotów Toawaru dostępnych na stronie Sprzedawcy. Ponadto, Sprzedawca udostępnia także wzór (formularz) oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania za pośrednictwem strony. Jeżeli Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, skorzysta z możliwości odstąpienia w drodze elektronicznej tj. bądź poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail bok@dentystapoleca.pl, bądź poprzez skorzystanie z możliwości pobrania i wypełnienia formularza elektronicznego stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu, a następnie przesłanie go do Sklepu na adres e-mail bok@dentystapoleca.pl, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, pocztą elektroniczną (za pośrednictwem wiadomości e-mail).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

S+M DENTAL FIRM, Zofia Konopnicka, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42, NIP 527-002-60-87, bok@dentystapoleca.pl, 22 654 21 45.

Ja/My . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego/-ych Towaru/ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . data odbioru Towaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko konsumenta (ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres konsumenta (-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

1.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy.

Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres S+M DENTAL FIRM, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

1.4 Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konumenta, w odniesieniu do umów: pkt 5: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Towar można sprawdzić pod kątem zgodności z ofertą tak jak stałoby się to w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym.

1.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania w niej sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar można sprawdzić pod kątem zgodności z ofertą tak jak stałoby się to w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym.

1.6 Sklep nie dopuszcza zwrotu towarów których do zawarcia umowy sprzedaży doszło w sklepie stacjonarnym przy ulicy Bocianiej 19 lok 42. Sklep dopuszcza możliwość wymiany towaru na inny w cenie nie niższej niż towar wymieniany, jeżeli pozostał w stanie nienaruszonym i nieużywanym, w przeciągu 5 dni od dnia zakupu towaru. Klient jest zobowiązany do załączenia dokumentu sprzedaży.

2. Reklamacja Klienta w czasie objętym gwarancją

2.1. Większość Towarów dostępnych w Sklepie objętych jest gwarancją producenta. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.

2.2. Zgłoszenie reklamacji Towaru w czasie objętym gwarancją możliwe jest na adres wskazany w dokumentach gwarancyjnych lub za pośrednictwem Sprzedawcy na adres S+M DENTAL FIRM Zofia Konopnicka, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42 bądź na adres poczty eleketronicznej bok@dentystapoleca.p

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumentów z wyłączeniem Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta, za wady Towarów (rękojmia). Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami oraz będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.

3.1. Sprzedawca (Sklep) ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi.

3.2. Sklep (Sprzedawca) wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, czyli w stosunku do Przedsiębiorców i Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta.

3.3. Reklamacja Towaru w czasie objętym rękojmią możliwa jest w dowolnej formie, przykładowo poprzez:

a )zgłoszenie reklamacji na skrzynkę pocztową: bok@dentystapoleca.pl;

b) przesyłkę listowną na adres S+M DENTAL FIRM, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42

c) przez kontakt ze sklepem pod nr tel. 22 654-24 45

d) osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy przy ulicy Bocianiej 19 lok 42 w Warszawie

Dział reklamacji pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-13.00

3.4. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres do zwrotu: S+M DENTAL FIRM, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42.

3.5. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o realizacji uprawnień reklamacyjnych.

3.6. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany Towaru na nowy;

b) naprawy Towaru;

c) obniżenia ceny Towaru;

d) odstąpienia od umowy – o ile wada ma charakter istotny. Wybór żądania zależy od Konsumenta.

3.6.1. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Towaru. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3.6.2. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady ( ograniczenie ma zastosowanie dla umów sprzedaży zawartych po 24 grudnia 2014 roku). Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

3.6.3. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych.

4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

4.1 Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym zwracamy uwagę, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.

4.2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, rekomenduje się, aby Klient wraz z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela). Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie zamówienia.

4.3 Braki w transporcie należy zgłaszać telefonicznie w godzinach pracy sklepu lub drogą mailową na adres:bok@dentystapoleca.pl

5. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem (zwroty, reklamacje)

6. Uwagi końcowe

6.1. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis., na warunkach opisanych w pkt 1.3 .W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.

6.2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste osób trzecich oraz wykorzystywania treści zawartych na stronie internetowej w sposób naruszający interes Sprzedawcy oraz prowadzenia własnej działalności konkurencyjnej.

6.3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta, a także inne przepisy obowiązującego prawa.

6.4. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.

6.5 Klient będący Konsumentemma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.6.5. Konsumentowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym: :

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.


b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.


c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

d)Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

6.6 Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku, o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

6.7.Korzystając z usług porównywarek cenowych : Ceneo.pl, Skąpiec.pl oraz Okazje.info i dokonując zakupu w sklepie Sprzedawcy, Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu mailowego do w/w serwisów oraz przetwarzanie przez w/w serwisów oraz sklep Sprzedawcy Dentystapoleca.pl, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku

6.8.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy.

6.9. Regulamin może ulec zmianie. O zmianie treści Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. W razie gdy Klient posiadający konto nie akceptuje nowych postanowień Regulaminu, powinien powiadomić Sprzedawcę w ciągu 14 dni.

6.10. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia.

6.11 Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

6.12 Informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce dotyczącej cookies.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep wraz z Zaufanymi Partnerami przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie np. IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności, a także w celach analitycznych, marketingowych, oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań w tym także do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych) oraz do poprawnego działania strony internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Klikając „ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki oraz na dostosowanie treści na stronie naszego Sklepu do Twoich preferencji, a także w celach statystycznych i marketingowych, w tym do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie plików cookies z przeglądarki z danego urządzenia końcowego.

Jeżeli klikniesz „NIE WYRAŻAM ZGODY” - nie będzie możliwe wejście na stronę Sklepu.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel