Odstąpienie od umowy

ZWROTY TOWARÓW

1. Odstąpienie Konsumenta od umowy

1.1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia liczony jest od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres S+M DENTAL FIRM, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bok@dentystapoleca.pl).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia Konsumentowi poniżej w Regulaminie. Konsument może skorzystać z przekazanego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Ponadto, Sprzedawca udostępnia także wzór (formularz) oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania za pośrednictwem strony. Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia w drodze elektronicznej tj. bądź poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail bok@dentystapoleca.pl, bądź poprzez skorzystanie z możliwości pobrania i wypełnienia formularza elektronicznego stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu, a następnie przesłanie go do Sklepu na adres e-mail bok@dentystapoleca.pl, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, pocztą elektroniczną (za pośrednictwem wiadomości e-mail).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

S+M DENTAL FIRM, Zofia Konopnicka, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42, NIP 527-002-60-87, bok@dentystapoleca.pl, 22 654 21 45.

Ja/My . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego/-ych Towaru/ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . data odbioru Towaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko konsumenta (ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres konsumenta (-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

1.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy.

Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres S+M DENTAL FIRM, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

1.4 Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt 5: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Towar można sprawdzić pod kątem zgodności z ofertą tak jak stałoby się to w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym.

1.5 Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania w niej sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar można sprawdzić pod kątem zgodności z ofertą tak jak stałoby się to w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym.

1.6 Sklep nie dopuszcza zwrotu towarów których do zawarcia umowy sprzedaży doszło w sklepie stacjonarnym przy ulicy Bocianiej 19 lok 42. Sklep dopuszcza możliwość wymiany towaru na inny w cenie nie niższej niż towar wymieniany, jeżeli pozostał w stanie nienaruszonym i nieużywanym, w przeciągu 5 dni od dnia zakupu towaru. Klient jest zobowiązany do załączenia

ZWROT TOWARÓW OD 01 STYCZNIA 2021

1. Odstąpienie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta od umowy sprzedaży:

1.1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz od 1 stycznia 2021 Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia liczony jest od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres S+M DENTAL FIRM, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bok@dentystapoleca.pl).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, poniżej w Regulaminie. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może skorzystać z przekazanego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może skorzystać z Elekronicznego Formularza Zwrotów Toawaru dostępnych na stronie Sprzedawcy. Ponadto, Sprzedawca udostępnia także wzór (formularz) oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania za pośrednictwem strony. Jeżeli Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, skorzysta z możliwości odstąpienia w drodze elektronicznej tj. bądź poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail bok@dentystapoleca.pl, bądź poprzez skorzystanie z możliwości pobrania i wypełnienia formularza elektronicznego stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu, a następnie przesłanie go do Sklepu na adres e-mail bok@dentystapoleca.pl, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, pocztą elektroniczną (za pośrednictwem wiadomości e-mail).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

S+M DENTAL FIRM, Zofia Konopnicka, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42, NIP 527-002-60-87, bok@dentystapoleca.pl, 22 654 21 45.

Ja/My . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego/-ych Towaru/ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . data odbioru Towaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko konsumenta (ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres konsumenta (-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

1.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy.

Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres S+M DENTAL FIRM, 02-807 Warszawa, ul. Bociania 19 lok 42, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

1.4 Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konumenta, w odniesieniu do umów: pkt 5: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Towar można sprawdzić pod kątem zgodności z ofertą tak jak stałoby się to w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym.

1.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania w niej sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar można sprawdzić pod kątem zgodności z ofertą tak jak stałoby się to w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym.

1.6 Sklep nie dopuszcza zwrotu towarów których do zawarcia umowy sprzedaży doszło w sklepie stacjonarnym przy ulicy Bocianiej 19 lok 42. Sklep dopuszcza możliwość wymiany towaru na inny w cenie nie niższej niż towar wymieniany, jeżeli pozostał w stanie nienaruszonym i nieużywanym, w przeciągu 5 dni od dnia zakupu towaru. Klient jest zobowiązany do załączenia dokumentu sprzedaży.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep wraz z Zaufanymi Partnerami przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie np. IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności, a także w celach analitycznych, marketingowych, oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań w tym także do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych) oraz do poprawnego działania strony internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Klikając „ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki oraz na dostosowanie treści na stronie naszego Sklepu do Twoich preferencji, a także w celach statystycznych i marketingowych, w tym do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie plików cookies z przeglądarki z danego urządzenia końcowego.

Jeżeli klikniesz „NIE WYRAŻAM ZGODY” - nie będzie możliwe wejście na stronę Sklepu.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel